Opony Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV 275/40R21 107Y XL FR

1 070,00

Opis

Opony Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV 275/40R21 107Y XL FR

Opony letnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV w rozmiarze 275/40 R21 107Y XL

Jak nale?y interpretowa? rozmiar 275/40 R21 omawianych opon letnich? Pierwsza liczba w rozmiarze okre?la jej szeroko?? i jest zazwyczaj podawana w milimetrach – w tym przypadku jest to 275 mm (27,50 cm). Druga liczba to wysoko?? profilu opony – warto?? ta jest w rozmiarze podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj 40 to nic innego jak 40% z 275, czyli 110 mm. Litera to typ konstrukcji opony, najcz??ciej spotykane „R” to budowa radialna. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? dany produkt – w tym przypadku 21 cali, czyli 53,34 cm. Prezentowane opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 275/40 R21 maj? indeks no?no?ci 107 – najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? wynosi tu 975 kg. Z kolei maksymalna dopuszczalna pr?dko??, z jak? mo?na jecha? na tym modelu to 300 km/h, co daje indeks pr?dko?ci Y. Model letni Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 275/40 R21 w ramach europejskiego systemu etykiet otrzyma? klas? C za poziom oporów toczenia, klas? A za przyczepno?? na mokrej nawierzchni oraz 68 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony letnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 275/40 R21 s? projektowane z my?l? o samochodach typu Porsche Cayenne, BMW Seria 7, VW Touareg, auta niemieckie czy japo?skie.

Idealny wybór do aut segmentu SUV

Opony 4×4 znajdziemy w?ród bogatych ofert marek bud?etowych, klasy ?redniej i premium. Nie nale?y ich myli? z oponami SUV, którym du?o bli?ej do osobowych (cz?sto dany model SUV ma taki sam bie?nik, jak typowo osobowy). Opony terenowe maj? bardziej agresywn? rze?b?, na której umieszczono charakterystyczne klocki. Wyró?niamy w?ród nich modele A/T – All Terrain (równie dobrze nadaj? si? do jazdy po asfalcie i w terenie), M/T – Mud Terrain (lepsze w terenie, s?absze na asfalcie) i Extrem (wy??cznie w teren).

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony klasy premium to najbardziej zaawansowane technologicznie produkty na rynku. Nowatorskie rozwi?zania pojawiaj? si? na pocz?tku w?a?nie w oponach klasy wy?szej. W efekcie oferuj? one doskona?? przyczepno?? niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze, wysoki poziom komfortu, odporno?? na zu?ycie i ma?e opory toczenia. Opony klasy premium zajmuj? czo?owe pozycje w testach organizowanych przez organizacje i czasopisma motoryzacyjne. Najwa?niejsze marki to: Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Nokian, Yokohama, Goodyear czy Dunlop.

Etykieta unijna opon Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 275/40 R21 czyli ocena hamowania, spalania i…

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia to si?y dzia?aj?ce na opony przeciwnie do kierunku jazdy (tarcie, opór powietrza itd.). Im gorzej dany model si? im przeciwstawia, tym ma wi?ksze opory toczenia, a wi?c potrzebuje wi?cej energii do pozostawania w ruchu. Wi??e si? to ze zwi?kszonym spalaniem paliwa. Opony o ma?ych oporach toczenia s? w stanie wp?yn?? na spadek jego zu?ycia nawet o 0,25 litra na 100 km. Za poziom oporów toczenia opony na etykiecie unijnej mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Tak? sam? ocen? – „” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Goodyear (producent), letnie (sezon) oraz 275/40 R21 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena A Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni etykieta unijna przewiduje przyznawanie oponom klas od A do G, ale klasa D pozostaje pusta dla rozgraniczenia modeli z lepszym wynikiem pomiaru. Z kolei produkty z klas? G s? na tyle s?abe pod wzgl?dem przyczepno?ci, ?e mog? stanowi? zagro?enie i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Warto?ci przyczepno?? na mokrej nawierzchni na potrzeby systemu etykiet wyznacza si? w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon. Zapoznaj?c si? z tym parametrem mo?na wyrobi? sobie opini? na temat zachowania danego modelu w trudnych warunkach. Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 4 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony 275/40 R21 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Ha?as na zewn?trz – 68 dB Jednym z parametrów, które mo?na porówna? dzi?ki etykiecie do??czonej do opony jest ha?as na zewn?trz auta. Mierzony jest on podczas ruchu i wyra?any w decybelach oraz za pomoc? piktogramu przedstawiaj?cego od jednej do trzech fal, przy czym jedna fala oznacza opony generuj?ce niski ha?as, a trzy – najwi?kszy, jednak wci?? nie przekraczaj?cy obowi?zuj?cej normy. Najcichsze opony s? najbardziej przyjazne ?rodowisku. Nale?y te? pami?ta?, ?e badanie jakiemu obowi?zkowo poddaje si? modele obejmuj? tylko g?o?no?? na zewn?trz auta, a nie w ?rodku pojazdu. Wynik „68 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Eagle F1 Asymmetric 3 SUV (model) oraz 21 cali (?rednica).

Firma Goodyear

Opony Goodyear polecane s? kierowcom, którzy oczekuj? najwy?szego poziomu osi?gów niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze. Zalicza si? je do klasy premium, co oznacza, ?e podczas projektowania i produkcji stosowane s? najbardziej nowoczesne materia?y i zaawansowane rozwi?zania technologiczne. Opony Goodyear oferuj? doskona?? przyczepno?? niezale?nie od pogody, s? komfortowe, ekologiczne oraz bardzo wytrzyma?e. To bez w?tpienia jedne z najlepszych produktów na rynku, co potwierdzaj? mi?dzynarodowe rankingi, opinie u?ytkowników i zaufanie producentów samochodów.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Bie?nik asymetryczny, obok kierunkowego, jest obecnie najcz??ciej stosowany w oponach do samochodów osobowych. Jego charakterystyczn? cech? jest podzia? na cz??? zewn?trzn? i wewn?trzn?, co pozwala uzyska? wysokie osi?gi w zró?nicowanych warunkach pogodowych i przy wy?szych pr?dko?ciach. Do zalet opon asymetrycznych nale?? te? równomierne zu?ycie, dobre t?umienie wibracji i atrakcyjny wygl?d. Tego typu opony s? cz?sto wybierane przez posiadaczy mocniejszych samochodów i kierowców o dynamicznym stylu jazdy.

Oznaczenia 107Y, XL oraz FP

Napisy „107” oraz „Y” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 975 kg) oraz pr?dko?ci (do 300 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Opona z oznaczeniem FP posiada rant chroni?cy felg? przed zarysowaniami. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona na sezon letni

Opony letnie maj? za zadanie zapewni? bezpieczne i komfortowe prowadzenie samochodu na suchej i mokrej nawierzchni w temperaturach od 7 stopni powy?ej zera a? po typowe dla letnich upa?ów. Wiele opon letnich oferuje tak?e ma?e opory toczenia, które wp?ywaj? na poziom spalania paliwa przez samochód. Opony letnie najcz??ciej s? wyposa?one w bie?nik kierunkowy lub asymetryczny (rze?ba symetryczna wyst?puje jedynie w oponach dostawczych czy ci??arowych). Przed zakupem opon letnich warto zapozna? si? z ich etykietami, wynikami testów i opiniami u?ytkowników na temat poszczególnych modeli.

Gwarancja na opony Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Firma Goodyear zapewnia o niezawodno?ci i najwy?szej jako?ci wykonania swoich produktów, ale je?li z oponami zaczyna dzia? si? co? niepokoj?cego, to mo?na je zareklamowa?. Gwarancja na opony Goodyear jest wa?na przez 5 lat od daty produkcji i obejmuje wady zwi?zane z jako?ci? wykonania, konstrukcji czy materia?ami u?ytych do stworzenia. Je?li ewentualna reklamacja opon Goodyear zostanie uznana, kierowca ma prawo do uzyskania rekompensaty, której wysoko?? zale?y od stopnia zu?ycia uszkodzonego modelu.

Opinie kierowców rozmiaru 275/40 R21 o oponach Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Goodyear to marka opon, która od wielu lat cieszy si? du?ym uznaniem kierowców na ca?ym ?wiecie. Opinie o oponach letnich Goodyear publikowane na ró?nego rodzaju portalach spo?eczno?ciowych czy forach dyskusyjnych maj? bardzo pozytywny wyd?wi?k. Przyk?adowe komentarz brzmi? nast?puj?co: „opony s? ciche, auto zachowuje si? przewidywalnie, nie ucieka na zakr?tach czy w koleinach”; „dobra przyczepno??, wysoki komfort, cena nie przera?a”; „bardzo dobrze radz? sobie na mokrym, nawet lekkie opady ?niegu nie s? problemem”.

Goodyear: Opony terenowe letnie

ciągniki c 360, hot hatch do 20 tys, google maps hud, nowe polskie auto, harley breakout 2018, subaru forester opinie forum, kiedy wymienić tarcze, ford c-max 2.0 tdci opinie, jak okleić samochód, mclaren 720s dane techniczne, skoda koszalin

yyyyy