Opony Hankook KINERGY 4S 2 H750 165/65R14 T M+S 3PMSF

225,00

Opis

Opony Hankook KINERGY 4S 2 H750 165/65R14 T M+S 3PMSF

Opony ca?oroczne Hankook Kinergy 4S2 H750 w rozmiarze 165/65 R14 79T

Opony ca?oroczne Hankook Kinergy 4S2 H750 maj? w tym przypadku rozmiar 165/65 R14. Oznaczenie to jest zawsze umieszczone na ?cianie bocznej danego produktu. Jak nale?y je interpretowa?? Pierwsza liczba w rozmiarze to szeroko?? opony podawana w milimetrach (tutaj 165 mm). Druga liczba to wysoko?? profilu, która w oznaczeniu rozmiaru podawana jest jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku 65% z 165 wynosi 107,25). Litera umieszczona po wysoko?ci profilu to informacja o typie konstrukcji opony (mo?e by? radialny lub diagonalny). Trzecia liczba w rozmiarze to informacja o ?rednicy felgi, na jakiej powinna by? zamontowana dana opona – w omawianym przypadku jest to 14 cali. Opony Hankook Kinergy 4S2 H750 165/65 R14 maj? indeks pr?dko?ci T i indeks no?no?ci 79. Oznacza to, ?e podczas jazdy z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 190 km/h opona wytrzyma obci??enie do 437 kg. Prezentowany model ma nast?puj?ce parametry na etykietach: E za opory toczenia, B za hamowanie na mokrej nawierzchni i warto?? 71 dB emitowanego ha?asu zewn?trznego. Opony Hankook Kinergy 4S2 H750 165/65 R14 najlepiej sprawdz? si? w samochodach typu Ford Fiesta (IV FL), Fiat Punto (I), Renault Clio (II), Toyota Aygo (II) czy Fiat Panda (II).

Opona do samochodów osobowych

Kinergy 4S2 H750 w rozmiarze 165/65 R14 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe s? projektowane z my?l? o popularnych samochodach klasy miejskiej, kompaktowej, ?redniej czy wy?szej, rodzinnych sedanach lub kombi i tym podobnych pojazdach. Bie?nik opon osobowych najcz??ciej jest kierunkowy lub asymetryczny. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego, komfortowego i oszcz?dnego podró?owania ka?dego dnia. W zale?no?ci od stylu jazdy, mocy samochodu czy bud?etu przeznaczonego na zakup ogumienia kierowcy mog? wybra? opony osobowe klasy ekonomicznej, ?redniej lub premium.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców oferuj?ce innowacyjne rozwi?zania

Opony firmy Hankook pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony premium to doskona?a propozycja dla kierowców, którzy posiadaj? samochód o wi?kszej mocy, pokonuj? du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku czy preferuj? dynamiczny styl jazdy. Tego typu opony produkowane s? z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych sk?adników i zaawansowanych rozwi?za? technologicznych. Efektem s? osi?gi na najwy?szym poziomie – wysoka przyczepno??, oszcz?dno?? paliwa, odporno?? na zu?ycie i niska emisja ha?asu. Opony premium to marki Hankook, Pirelli, Goodyear, Continental, Michelin, Bridgestone czy Nokian.

Etykieta unijna opon Kinergy 4S2 H750 165/65 R14 czyli ocena hamowania, ha?asu i spalania

Spalanie paliwa – ocena E Wed?ug standardów Unii Europejskiej, na etykiecie do??czonej do opon definiuje si? a? 7 kategorii efektywno?ci paliwowej. A oznacza najwy?sz? (najwi?ksze oszcz?dno?ci paliwa), a G najni?sz?. Warto zwraca? uwag? na ten parametr podczas zakupu opon, poniewa? decyduje on o tym, jak du?o wydamy na codzienn? eksploatacj? samochodu i czy przyczynimy si? do ochrony ?rodowiska naturalnego. Jest te? prostym sposobem na porównanie parametrów wielu modeli opon bez potrzeby wczytywania si? w wyniki testów i znajomo?ci bran?y oponiarskiej. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 11 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 165/65 R14 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena B Na etykiecie do??czonej do opony mo?na znale?? informacj? o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. To parametr, który w znacznym stopniu decyduje o bezpiecze?stwie jazdy w zró?nicowanych warunkach pogodowych. Skala obejmuje litery od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Opona z tym oznaczeniem pozwala na wytracenie pr?dko?ci o 30% skuteczniej od opony z ko?ca skali, co przek?ada si? na drog? hamowania a? o 18 krótsz? (przy orientacyjnej szybko?ci wynosz?cej 80 km/h). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Je?eli zale?y ci na komfortowej je?dzie i chcesz, aby twój samochód by? jak najmniej uci??liwy dla ?rodowiska, zwró? uwag? na ha?as zewn?trzny generowany przez opon? podczas eksploatacji. Warto porówna? poszczególne modele mi?dzy sob? w zakresie tego parametru. To proste – oznaczenie g?o?no?ci znajdziesz na unijnej etykiecie, gdzie okre?lana jest w decybelach i przedstawiana za pomoc? piktogramu obejmuj?cego trzy fale. Jak go odczyta?? Opony z jedn? fal? s? najcichsze, podczas gdy te z zaznaczonymi trzema falami generuj? najwi?kszy ha?as w czasie jazdy. Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 7 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Kinergy 4S2 H750 (model) oraz 14 cali (?rednica).

Firma Hankook

Hankook to opony klasy premium charakteryzuj?ce si? najwy?sz? jako?ci? wykonania, doskona?ymi osi?gami i zastosowaniem innowacyjnych technologii. Ta po?udniowokorea?ska marka mo?e poszczyci? si? niemal 80-letnim do?wiadczeniem w produkcji ogumienia, od lat tak?e plasuje si? w pierwszej dziesi?tce najwi?kszych wytwórców opon na ?wiecie. O wysokiej jako?ci ogumienia Hankook ?wiadczy fakt, ?e jest ono wykorzystywane przez takich producentów aut, jak: Volkswagen, Ford, Audi czy Renault jako oryginalne wyposa?enie.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Hankook Kinergy 4S2 H750 165/65 R14 79T? Poznaj jej wady i zalety

Model Kinergy 4S2 H750 (Hankook) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy uk?adem rowków przypomina liter? „V” lub charakterystyczn? jode?k?. Tego typu opony s? stosowane w samochodach osobowych, szczególnie na sezon zimowy. Bie?nik kierunkowy najlepiej odprowadza ?nieg, b?oto po?niegowe czy wod?. Dzi?ki temu mo?liwe jest zapanowanie nad samochodem w trudnych warunkach pogodowych. Bie?nik kierunkowy charakteryzuje si? tak?e bardzo atrakcyjnym wygl?dem i doskona?ym prowadzeniem podczas jazdy na wprost. Opony kierunkowe mo?na spotka? w wielu typach samochodów – od ma?ych miejskich po mocne o sportowym charakterze.

Oznaczenia 79T

Napisy „79” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 437 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych.

Opony ca?oroczne

Hankook Kinergy 4S2 H750 165/65 R14 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne (okre?lane równie? jako uniwersalne lub wielosezonowe) najlepiej sprawdzaj? si? w umiarkowanych warunkach klimatycznych lub w przypadku kierowców o spokojnym stylu jazdy je?d??cych g?ównie po mie?cie. Nazwy opon ca?orocznych kojarz? si? z 4 porami roku, np. „4Seasons”, „Quatrac”, „All Season”, „All Weather”, a na ich bokach umieszczony jest symbol trzech szczytów z p?atkiem ?niegu potwierdzaj?cy osi?gi w zimowych warunkach. Bie?niki opon ca?orocznych maj? niejako dwie strefy: przystosowan? do jazdy latem i zim? (ta druga ma wi?cej lameli).

Gwarancja na opony Kinergy 4S2 H750

Dzi?ki gwarancji producenta opon, kupuj?cy ogumienie ma pewno??, ?e w przypadku wyst?pienia wad wynikaj?cych z b??dów produkcyjnych, odzyska on pieni?dze lub otrzyma now? opon?. W przypadku opon Hankook gwarancja nie jest okre?lona czasem, ale zu?yciem bie?nika – jest wa?na a? do momentu starcia go do poziomu wska?nika TWI, czyli do wysoko?ci 1,6 mm. Odzyskanie ?rodków lub wymiana opony na now? nie powinna by? problemem w przypadku trudno?ci z jej wywa?eniem lub widocznych deformacji – wówczas warto skorzysta? z przys?uguj?cemu konsumentowi prawa i zg?osi? reklamacj?.

Opinie kierowców rozmiaru 165/65 R14 o oponach Hankook Kinergy 4S2 H750

Opony ca?oroczne to kompromis mi?dzy osi?gami typowo letnimi i zimowymi, dlatego osoby decyduj?ce si? na takie rozwi?zanie cz?sto szukaj? opinii innych kierowców na ich temat. Zadanie u?atwiaj? internetowe recenzje publikowane w mediach spo?eczno?ciowych i na forach motoryzacyjnych. Dzi?ki nim kierowcy mog? dowiedzie? si? wi?cej na temat zalet i wad poszczególnych modeli. O oponach ca?orocznych Hankook pisz? tak: „doskona?e rozwi?zanie bez wzgl?du na pogod?”, „zapewniaj? bezpieczne prowadzenie i komfort jazdy”.

Hankook: Opony ca?oroczne

śruba zabezpieczająca do kół jak odkręcić, auto sportowe do 30 tys, ceny oleju napędowego, zender, cepik historia pojazdu, evos, renault megane iii 1.6 16v opinie, zakaz wjazdu znak, yamaha t max 530, cl 63 amg, cena butli z gazem orlen, umowa wstepna, traktory używane, vw california sprzedam, bmw e60 opinie, podatek ekologiczny, mini camper

yyyyy