NavRoad X5 Navigator Free Europa + AutoMapa Europa

699,00

Opis

NavRoad X5 Navigator Free Europa + AutoMapa Europa

Nawigacja samochodowa NAVROAD X5 + AutoMapa Europa + Rok aktualizacji !NavRoad X5 to Nowoczesna nawigacja bazuj?ca na znanym i sprawdzonym systemie Windows CE6.0. Urz?dzenie wyposa?ono w specjalnie zaprojektowany aktywny uchwyt magnetyczny, którysprawia, ?e jej u?ywanie jest jeszcze szybsze i wygodniejsze. Sama obudowa wyró?nia si? stylowymwygl?dem, za? ca?o?ci dope?nia 5-calowy ekran dotykowy, który zapewnia wysokiej jako?ci obraz.NavRoad X5 wyposa?ono w niezawodny procesor MStar, który gwarantuje szybkie wytyczanietrasy, a w przypadku zmiany warunków na drodze pozwala na bezproblemowy wybór alternatywnejtrasy. Urz?dzenie ma preinstalowane mapy Europy NavRoad Navigator FREE, przy czym otwartysystem daje opcj? swobodnego wyboru programu do nawigacji.Efektem wspó?pracy NavRoad oraz znanego i cenionego dostawcy oprogramowania mapFactor,nawigacja X5 posiada preinstalowane mapy ca?ej Europy, z nieograniczonym dost?pem dodarmowych aktualizacji w prezencie. Pobranie i regularna aktualizacja map Europy, a tak?ewi?kszo?ci krajów z pozosta?ych kontynetów, mo?liwe jest z naszej stronie.Nawigacja posiada 5-calowy ekran dotykowy o podwy?szonej jasno?ci. Dodatkowym atutem jestwysoka rozdzielczo?? 800×480 pikseli, która umo?liwia doskona?e odwzorowanie kolorów orazoptymaln? czytelno?? obrazu. Ramka urz?dzenia zosta?a wykonana z wysokiej jako?ci materia?ów wkolorze piano black, który nadaje urz?dzeniu niepowtarzalnego charakteru. Z kolei ty? nawigacjiwykonano z matowego tworzywa sztucznego, które zapobiega nadmiernemu zbieraniuodcisków palców.Wbudowany 66-kana?owy modu? GPS (MSR 2112) umo?liwia szybk? ??czno?? z satelitami oraznajwy?sz? jako?? sygna?u na ca?ej wyznaczonej trasie, co z kolei sprawia, ?e dostaniesz si?tam, gdzie chcesz bez zb?dnych opó?nie? i utrudnie?. Odblokowany system operacyjnyMicrosoft® Windows CE 6.0, daje mo?liwo?? instalowania na urz?dzeniu dowolnego,kompatybilnego z urz?dzeniem oprogramowania, dedykowanego dla tej platformy.Sprawdzony procesor MStar 2531 taktowany jest cz?stotliwo?ci? 800MHz, zapewnia p?ynn?prac? nawigacji i szybkie wytyczanie trasy. Dodatkowym wsparciem dla procesora jest 256 MBpami?ci RAM, która przek?ada si? na jeszcze szybsze wytyczanie oraz korekt? nawet d?ugich tras wnajpopularniejszych programach nawigacyjnych. Wewn?trzn? pami?? FLASH o pojemno?ci 4 GBmo?na rozszerzy? o dodatkowe 32 GB za pomoc? karty microSD/SDHC (brak w zestawie), dzi?kiczemu w NavRoad X5 mo?na korzysta? naprzemiennie z kilku ulubionych programów nawigacyjnych,które mog? by? wyposa?one w ró?ne mapy i dodatki. W X5 jest to bajecznie proste, bowiem swobod?wyboru daje specjalnie zaprojektowany interfejs g?ównego menu urz?dzenia.Bazuj?c na kilkunastu latach do?wiadczenia przy projektowaniu nawigacji samochodowych oraz wodpowiedzi na sugestie u?ytkowników, urz?dzenie NavRoad X5 zaprojektowano, od podstaw,zupe?nie nowy, intuicyjny interfejs, który pozwala porusza? si? po menu urz?dzeniu bez przeszkód,daj?c szybki dost?p do wszystkich jego funkcji.Dzi?ki preinstalowanym bibliotekom mediów na X5 mo?na s?ucha? muzyki, przegl?da? zdj?ciaoraz ogl?da? filmy. Wbudowany w urz?dzenie modu? Bluetooth pozwala na szybkiesparowanie z telefonem i wykorzystanie nawigacji jako zestawu g?o?nomówi?cego.Wreszcie niemo?na zapomnie? o transmiterze FM, za po?rednictwem którego d?wi?ki z nawigacji, a tak?eulubiona muzyka mog? zosta? przeniesione na g?o?niki samochodowe, jeszcze bardziej podnosz?ckomfort jazdy.Specjalnie zaprojektowany aktywny uchwyt magnetyczny sprawia, ?e NavRoad X5 montujeszszybko i wygodnie. W uchwycie zaimplementowano najwa?niejsze z??cza: microUSB, którezabezpiecza nieprzerwany dop?yw zasilania do urz?dzenia bez konieczno?ci bezpo?redniegopod??czania przewodu do nawigacji a tak?e z??cze Video-in, pozwalaj?ce na pod??czenieprzewodowej kamery cofania.Nawigacja wyposa?ona jest tak?e w gniazdo s?uchawkowe, a g?o?nik zamontowany na tylnej ?cianieurz?dzenia zapewnia optymaln? emisj? komunikatów z nawigacji.AutoMapa jest pierwszym systemem nawigacji satelitarnej, który zawiera trójwymiarowe wizualizacjebudynków w miastach i miejscowo?ciach Polski i Europy, co lokuje go w ?cis?ej ?wiatowej czo?ówcesamochodowych systemów nawigacyjnych.Dzi?ki kompletnej siatce dróg w Polsce i dost?pnych jedynie w AutoMapie adresom przypisanym dokonkretnych budynków umo?liwia, z niespotykan? dot?d precyzj?, nawigacj? zarówno po krajowychjak i europejskich drogach.Najdok?adniejsze plany nawigacyjne miast, setki tysi?cy dok?adnie opisanych Punktów U?yteczno?ciPublicznej (POI), unikatowa spo?eczno?? u?ytkowników portalu Miplo.pl i g?os mistrza kierownicy –Krzysztofa Ho?owczyca, to znaki rozpoznawcze AutoMapy.To wyró?nia AutoMap?!AutoMapa mo?e by? taka, jak zechcesz. Mo?esz zmienia? uk?ad menu i tworzy? w?asne, wyj?tkoweskórki personalizacyjne. Dost?p do ponad tysi?ca parametrów konfiguracyjnych, reguluj?cych sposóbprezentacji, nawigacji, czy wy?wietlania obrazu, pozwala u?ytkownikom dowolnie modyfikowa?program, dopasowuj?c go do w?asnych potrzeb.AutoMapa to najdok?adniejsze mapy Polski i Europy przygotowane przez liderów rynku mapcyfrowych: Geosystems Sp. z o.o. i HERE. AutoMapa to tak?e najcz??ciej aktualizowany systemnawigacji w Polsce. Prowadzi kierowców od 2003 roku niezmiennie pozostaj?c najch?tniejkupowanym i najcz??ciej nagradzanym programem do nawigacji GPS na rynku. W Polsce,Czechach, na S?owacji i w Rosji AutoMapa potrafi nawigowa? do precyzyjnych adresów punktowychprzypisanych do konkretnych budynków.AutoMapa trafia niezawodnie do celu dzi?ki milionom adresów oraz U?ytecznych Punktów (POI).Odnajdziesz w?ród nich bez trudu stacje benzynowe, hotele, bankomaty, apteki czy nawet klubyfitness. Wiele tysi?cy dodatkowych POI znajdziesz w serwisie Miplo.pl aktualizowanym non-stopprzez u?ytkowników AutoMapy. Je?li Twoje urz?dzenie jest pod??czone do Internetu AutoMapa mo?eby? Twoim podr?cznym przewodnikiem kulturalno-rozrywkowym.SPECYFIKACJA TECHNICZNAProcesor MStar 2531, 800 MHzPami?? RAM 256 MBPami?? Flash 4 GBRozszerzenie pami?ci karta microSD/SDHC do 32 GBSystem operacyjny Microsoft Windows CE 6.0Odblokowany system TakModu? GPS TakLiczba kana?ów modu?u GPS 66Bateria Li-IonWy?wietlacz 5 cali LCD, o podwy?szonej jasno?ciRozdzielczo?? 800x480G?o?nik TakMikrofon TakZ??cze s?uchawkowe tak, 3,5 mmZ??cza microUSB, Video-inTransmiter FM TakWej?cie wideo TakMo?liwo?? pod??czenia kamery cofania TakBluetooth TakZestaw g?o?nomówi?cy TAKWymiary 135 x 86,5 x 16Waga 184 gUchwyt aktywny uchwyt magnetycznyObs?ugiwane formaty wideo *.3GP, *.AVI, *.MOV, *.WMVObs?ugiwane formaty audio *.MP3, *.WMAObs?ugiwane formaty zdj?? *.BMP, *.GIF, *.JPG, *.PNGDost?pne mapy Navigator FREE z mapami EuropyTemperatura pracy od 0°C do + 55°CGwarancja 24 miesi?ce (12 miesi?cy door-to-door)W ZESTAWIENavroad X5AutoMapa Europa na karcie microSDAktywny uchwyt magnetyczny?adowarka samochodowaKabel microUSBInstrukcja obs?ugiKarta gwarancyjnaRysikParagon lub Faktura VAT

NavRoad: Nawigacja samochodowa

polska wokalistka, vw touareg jaki silnik, wymiary mitsubishi asx, nissan juke dane techniczne spalanie, mercedes gle 2019 cena

yyyyy