Nothing Ear (1) Bia?y

469,00

Opis

Nothing Ear (1) Bia?y

S?uchawki bezprzewodowe Nothing ear (1)Poznaj Nothing ear (1) – niezwykle lekkie, bo wa??ce 4,7 grama s?uchawki bezprzewodowe o nieszablonowym wygl?dzie i du?ych mo?liwo?ciach. Przezroczysta obudowa s?uchawek ear (1) pozwala zajrze? do ich wn?trza, dzi?ki czemu mo?esz podziwia? wysok? jako?? ich wykonania. Stabiln? ??czno?? bezprzewodow? gwarantuje zastosowany modu? Bluetooth 5.2.Dzi?ki s?uchawkom Nothing ear (1) mo?esz odci?? si? od otaczaj?cego Ci? zgie?ku, korzystaj?c z funkcji aktywnej redukcji ha?asu (ANC). Niesamowit? jako?? d?wi?ku zapewniaj? mocne przetworniki o ?rednicy 11,6 mm opracowane przez specjalistów z firmy Teenage Engineering.Bezprzewodow? swobod? korzystania ze s?uchawek Nothing ear (1) mo?esz cieszy? si? przez d?ugi czas. W pe?ni na?adowane s?uchawki mo?esz u?ywa? nawet przez 5 godzin. Etui ?aduj?ce wyd?u?y ten czas nawet do 34 godzin. Etui ?aduj?ce mo?esz na?adowa? przewodowo lub bezprzewodowo.

Precyzyjnie dostrojone przetworniki 11,6 mmDu?y przetwornik gwarantuje ?wietn? jako?? d?wi?ku, dlatego w niewielkich s?uchawkach Nothing ear (1) zastosowano precyzyjnie dostrojone przetworniki o ?rednicy a? 11,6 mm.Opracowane przez in?ynierów z firmy Teenage Engineering dynamiczne przetworniki zapewniaj? bogaty, realistyczny d?wi?k w ka?dym zakresie. Przestronna komora powietrzna zapewnia odpowiednio du?o miejsca wszystkim d?wi?kom, aby zaprezentowa?y swój pe?ny potencja?.

Funkcja aktywnej redukcji ha?asu (ANC)Potrzebujesz chwili ciszy i spokoju, aby móc skupi? si? na muzyce lub wykonywanej pracy? Pomog? Ci w tym bezprzewodowe s?uchawki Nothing ear (1), które dzi?ki funkcji aktywnej redukcji ha?asu (ANC) zapewni? Ci mo?liwo?? odci?cia si? od otaczaj?cego Ci? zgie?ku.Funkcja ANC w s?uchawkach ear (1) dzia?a w dwóch trybach — Light Mode oraz Maximum Mode — które ró?ni? si? od siebie stopniem wyciszenia d?wi?ków z zewn?trz. Tryb Light Mode wyciszy tylko niektóre d?wi?ki, natomiast tryb Maximum Mode ?wietnie sprawdzi si? bardziej ha?a?liwym otoczeniu, takim jak wn?trze samolotu lub biuro.Kiedy zechcesz us?ysze? wszystkie otaczaj?ce Ci? d?wi?ki bez potrzeby wyci?gania s?uchawek Nothing ear (1) z uszu, z pomoc? przyjdzie tryb Transparency Mode. Zaledwie jedno dotkni?cie odpowiedniego przycisku na s?uchawce wystarczy, aby go uruchomi? i us?ysze? wszystko, co dzieje si? dooko?a g?o?no i wyra?nie.

Potrójny mikrofon i technologia Clear Voice TechnologyS?uchawki bezprzewodowe Nothing ear (1) zosta?y wyposa?one w wysokiej jako?ci potrójny mikrofon oraz korzystaj? z technologii Clear Voice Technology. W efekcie tego Twój g?os b?dzie brzmia? dok?adnie tak, jak tego oczekujesz.W jaki sposób to dzia?a? Kiedy mówisz, zaawansowane algorytmy analizuj? Twój g?os i porównuj? go z innymi g?osami oraz d?wi?kami, aby wyizolowa? oraz wzmocni? brzmienie Twojego g?osu, aby by?o ono najbardziej naturalne. Twój rozmówca us?yszy Ci? bez problemu nawet przy wiej?cym wietrze.

Lekka konstrukcja o odporno?ci IPX4Jedna s?uchawka Nothing ear (1) wa?y zaledwie 4,7 grama, dzi?ki czemu zapomnisz, ?e masz je w uszach. Przemy?lana konstrukcja zapewnia wygod? u?ytkowania, a tak?e sprawia, ?e s?uchawki s? odporne na dzia?anie potu i zachlapanie. Potwierdza to certyfikat odporno?ci IPX4.Wygl?d s?uchawek ear (1) jest nieszablonowy dzi?ki zastosowaniu przezroczystej obudowy, która pozwala zajrze? do ich wn?trza. Precyzyjne wykonanie i kunszt in?ynierów zas?uguj? na to, aby móc je podziwia? za ka?dym razem.

Aplikacja ear (1) na urz?dzenia mobilne Android i iOSUstawienia s?uchawek bezprzewodowych Nothing ear (1) mo?esz zmienia? za pomoc? dost?pnej na systemy Android i iOS aplikacji ear (1). Aplikacja pozwoli Ci mi?dzy innymi dostosowa? ustawienia miksera d?wi?ku, zmienia? gesty steruj?ce, a tak?e w??czy? tryb poszukiwania zagubionej s?uchawki.S?uchawki ear (1) mo?esz w ?atwy i szybki sposób po??czy? ze swoim kompatybilnym urz?dzeniem mobilnym korzystaj?cym z technologii Google Fast Pair. Po prostu otwórz etui ?aduj?ce s?uchawek ear (1), wci?nij przycisk „Paruj” na ekranie urz?dzenia mobilnego i to wszystko. Mo?esz cieszy? si? niesamowitym brzmieniem swoich nowych s?uchawek Nothing ear (1).

Nothing: S?uchawki

clarkson nowy program, mv augusta, nissan qashqai +2 opinie, mazda 6 2003 opinie, krzysztof „diablo” włodarczyk, umowa kupna sprzedaży motoroweru pdf, przeliczanie cale na cm, run-flat, radio 2 din jvc, katalizator trójdrożny, karoq bagażnik, miętowy fiat 500, datsun otomoto, przekroczenie terminu przeglądu technicznego, orlen ceny paliwa, bmw 850 cena, galant dane techniczne, klucz do kół dynamometryczny, terkotanie po włączeniu klimatyzacji

yyyyy