Nexen N Fera SU4 225/55R17 101W

403,00

Opis

Nexen N Fera SU4 225/55R17 101W

Opony letnie Nexen NFera SU4 w rozmiarze 225/55 R17 101W XL

Opony letnie Nexen NFera SU4 maj? w tym przypadku rozmiar 225/55 R17. Oznaczenie to jest zawsze umieszczone na ?cianie bocznej danego produktu. Jak nale?y je interpretowa?? Pierwsza liczba w rozmiarze to szeroko?? opony podawana w milimetrach (tutaj 225 mm). Druga liczba to wysoko?? profilu, która w oznaczeniu rozmiaru podawana jest jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku 55% z 225 wynosi 123,75). Litera umieszczona po wysoko?ci profilu to informacja o typie konstrukcji opony (mo?e by? radialny lub diagonalny). Trzecia liczba w rozmiarze to informacja o ?rednicy felgi, na jakiej powinna by? zamontowana dana opona – w omawianym przypadku jest to 17 cali. Opony Nexen NFera SU4 225/55 R17 maj? indeks pr?dko?ci W i indeks no?no?ci 101. Oznacza to, ?e podczas jazdy z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 270 km/h opona wytrzyma obci??enie do 825 kg. Prezentowany model ma nast?puj?ce parametry na etykietach: B za opory toczenia, B za hamowanie na mokrej nawierzchni i warto?? 71 dB emitowanego ha?asu zewn?trznego. Opony Nexen NFera SU4 225/55 R17 najlepiej sprawdz? si? w samochodach typu BMW Seria 5 (G30), BMW Seria 5 (F10 FL), Opel Insignia (B), Mazda 6 (III) czy Opel Insignia (A FL).

Opona do auta osobowego

NFera SU4 w rozmiarze 225/55 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe oferuj? dobr? przyczepno?? w zró?nicowanych warunkach pogodowych, a przy tym zapewniaj? odpowiedni komfort jazdy i cz?sto niskie opory toczenia, które wp?ywaj? na poziom spalania paliwa. Montuje si? je w autach miejskich, klasy ?redniej, rodzinnych sedanach i kombi, a tak?e luksusowych limuzynach i samochodach sportowych. W zale?no?ci od posiadanego bud?etu, miejsca u?ytkowania auta, jego mocy, stylu jazdy czy pokonywanych przebiegów rocznych kierowcy mog? wybiera? w?ród opon osobowych klas ekonomicznej, ?redniej i premium.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz najlepszy stosunek ceny do jako?ci

Opony firmy Nexen pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej to modele charakteryzuj?ce si? najlepszym stosunkiem ceny do jako?ci. S? one oferowane w ramach marek Nexen, Fulda, Uniroyal, Kumho czy Semperit. Na zakup opon klasy ?redniej najcz??ciej decyduj? si? kierowcy, którzy swój styl jazdy mog? okre?li? jako umiarkowany, ich samochód ma przeci?tn? moc i jest u?ytkowany g?ównie w mie?cie pokonuj?c d?u?sze trasy jedynie kilka razy w roku. Opony klasy ?redniej to kompromis pomi?dzy najta?szymi modelami bud?etowymi a najbardziej nowoczesnymi premium.

Etykieta unijna opon NFera SU4 225/55 R17 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena B Informacje o spalaniu paliwa umieszczane s? na etykietach do??czanych do opon i prezentowane w formie piktogramu oraz klas od A do G, gdzie klasa A oznacza najwi?ksz? ekonomiczno?? paliwow?. Jest to wa?na informacja, poniewa? im mniejsze opory toczenia, tym samochód ma mniejsze spalania i jest bardziej ekonomiczny w eksploatacji. To tak?e wa?na informacja dla wszystkich, którzy dbaj? o ?rodowisko naturalne – wi?ksza ekonomiczno?? paliwowa oznacza, ?e do atmosfery trafi mniej szkodliwych spalin. Tak? sam? ocen? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 3 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony NFera SU4 (model) oraz 17 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena B Przyczepno?? na mokrej nawierzchni to zdolno?? zachowania kontaktu opony z pokryt? wod? jezdni?. Najkrótsz? drog? hamowania cechuje si? ogumienie zaliczane do klasy „A”. Najs?absze parametry pod tym wzgl?dem maj? modele z not? „F” (w przypadku aut osobowych) lub „G” (dla pozosta?ych pojazdów). Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 4 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony Nexen (producent), letnie (sezon) oraz 225/55 R17 (rozmiar). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Ha?as na zewn?trz auta to jeden z parametrów okre?lanych na etykietach unijnych do??czanych do opony. Wyra?any jest w decybelach i przedstawiany graficznie w formie od jednej do trzech fal, gdzie jedna fala oznacza najcichsze opony. Wszystkie modele dopuszczone do sprzeda?y musz? spe?nia? normy, dlatego opony, którym przypisano trzy fale, tak?e mieszcz? si? w tym zakresie. Warto zwróci? uwag? na ten parametr, poniewa? im cichszy model opony, tym bardziej jest on przyjazny dla ?rodowiska naturalnego. Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 110 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 17 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa).

Firma Nexen

Nexen to jeden z najstarszych po?udniowokorea?skich producentów opon – jego historia si?ga 1942 roku. Dzi?ki zrównowa?onym osi?gom, dobrej jako?ci i wykorzystaniu innowacyjnych technologii przy produkcji, ogumienie tej marki cieszy si? zaufaniem kierowców na ca?ym ?wiecie. Opony zaliczane s? do klasy ?redniej ze wzgl?du na zoptymalizowane parametry i komfortowe prowadzenie. Producent dostarcza opony Nexen do 120 krajów – s? to modele przeznaczone do samochodów osobowych, Suv-ów i aut dostawczych.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Model NFera SU4 (Nexen) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. Opony asymetryczne posiadaj? rze?b? bie?nika, która dzieli si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?. Pierwsza z nich zapewnia stabilno?? podczas dynamicznego manewrowania, a zadaniem drugiej jest odprowadzanie wody podczas jazdy po mokrej nawierzchni. Poza tym opony asymetryczne oferuj? wysok? odporno?? na zu?ycie i dobre t?umienie ha?asów. Najcz??ciej polecane s? do samochodów o wi?kszej mocy czy kierowcom o agresywnym stylu jazdy. Podczas monta?u nale?y pami?ta?, aby strona opony z napisem „outside” znalaz?a si? na zewn?trz auta.

Oznaczenia 101W oraz XL

Napisy „101” oraz „W” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 825 kg) oraz pr?dko?ci (do 270 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony letnie

Nexen NFera SU4 225/55 R17 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie maj? za zadanie zapewni? bezpieczne i komfortowe prowadzenie samochodu na suchej i mokrej nawierzchni w temperaturach od 7 stopni powy?ej zera a? po typowe dla letnich upa?ów. Wiele opon letnich oferuje tak?e ma?e opory toczenia, które wp?ywaj? na poziom spalania paliwa przez samochód. Opony letnie najcz??ciej s? wyposa?one w bie?nik kierunkowy lub asymetryczny (rze?ba symetryczna wyst?puje jedynie w oponach dostawczych czy ci??arowych). Przed zakupem opon letnich warto zapozna? si? z ich etykietami, wynikami testów i opiniami u?ytkowników na temat poszczególnych modeli.

Gwarancja na opony NFera SU4

Nexen obejmuje wszystkie swoje produkty gwarancj? przez okres 5 lat od daty zakupu, nie d?u?ej jednak ni? 6 lat od daty produkcji. Bardzo wa?na jest jednak prawid?owa eksploatacja, wywa?enie i przechowywanie opon mi?dzy sezonami, poniewa? producent nie uzna uszkodzenia, które powsta?o w wyniku z?ej techniki jazdy czy b??dów u?ytkownika. W przypadku uznania reklamacji, opona zostanie wymieniona na now? lub zostanie wyp?acona rekompensata finansowa – zale?nie od czasu, który up?yn?? od zakupu i stopnia zu?ycia bie?nika.

Opinie kierowców rozmiaru 225/55 R17 o oponach Nexen NFera SU4

Kierowcy korzystaj?cy z danego modelu opon na co dzie?, mog? powiedzie? najwi?cej o jego zaletach i wadach. Z tego powodu opinie o oponach zamieszczane w Internecie przez kierowców s? wyj?tkowo cennym ?ród?em wiedzy. Opony letnie Nexen s? w nich przedstawiane jako ogumienie doskona?ej jako?ci, generuj?ce niskie opory toczenia i zapewniaj?ce bezpiecze?stwo w ka?dej sytuacji pogodowej. Kierowcy pisz? o Nexen: „doskona?a przyczepno?? na zakr?tach, bez wzgl?du na to czy droga jest sucha czy mokra”, „niewielkie zu?ycie bie?nika, jestem z nich bardzo zadowolony”.

Nexen: Opony letnie

skrzynia biegów f17 w419, skrzynia dct, rzadkie marki samochodów, romet zxt

yyyyy