NEXEN N&FERA SU1 245/45R17 99Y

378,00

Opis

NEXEN N&FERA SU1 245/45R17 99Y

Opony letnie Nexen NFera SU1 w rozmiarze 245/45 R17 99Y XL

Opony Nexen NFera SU1 245/45 R17 99 Y zosta?y wyprodukowane z my?l? o zapewnieniu bezpiecznego i komfortowego podró?owania. W przypadku rozmiaru 245/45 R17 ich szeroko?? wynosi 245 mm, wysoko?? profilu to procent z szeroko?ci (tutaj 45% z 245 wynosi 110,25), litera stanowi informacj? o typie konstrukcji opony (zwykle radialny, ale niektóre opony maj? te? budow? diagonaln?), a ?rednica felgi przeznaczonej do zamontowania na niej tej opony to 17 cali. Kolejne dwa oznaczenia (99 i Y) to odpowiednio indeks no?no?ci i pr?dko?ci opon letnich Nexen NFera SU1 245/45 R17. Indeks no?no?ci to najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? i wynosi ona tu 775 kg, natomiast sama dopuszczalna pr?dko?? w przypadku tych opon to 300 km/h. W ramach europejskiego systemu etykietowania opon model Nexen NFera SU1 245/45 R17 otrzyma? klasy A w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni, C za opory toczenia oraz warto?? 69 dB za emitowany ha?as zewn?trzny. Omawiany produkt najlepiej sprawdzi si? w samochodach Mercedes CLS (219), BMW Seria 5 (E60), Mercedes Klasa E (211), Mercedes CLS (218) czy Mercedes Klasa E (212).

Opona osobowa

NFera SU1 w rozmiarze 245/45 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to modele zaprojektowane z my?l? o ró?nego rodzaju samochodach: ma?olitra?owych aut miejskich, przez rodzinne sedany czy kombi po auta sportowe i limuzyny. Tego typu produkty najcz??ciej wyposa?one s? w kierunkowy lub asymetryczny bie?nik (pierwsza nich jest cz??ciej spotykana w modelach zimowych, a druga w produktach przeznaczonych o mocniejszych samochodów). Opony osobowe dost?pne s? w ramach klas ekonomicznej, ?redniej i premium. Mog? mie? wzmocnion? konstrukcj?, technologi? Run Flat czy rant ochronny felgi.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz najlepszy stosunek ceny do jako?ci

Opony firmy Nexen pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej, zwanej te? medium, pod wzgl?dem technologicznym stanowi? kompromis pomi?dzy modelami premium a ekonomicznymi. Z tego wzgl?du s? te? ta?sze od opon klasy wy?szej. Opony ze ?redniej pó?ki s? najcz??ciej wybierane przez kierowców posiadaj?cych auta o przeci?tnej mocy, preferuj?cych umiarkowany styl jazdy czy poruszaj?cych si? g?ównie po mie?cie z wyjazdami w trasy kilka razy w roku. Najwi?ksz? popularno?ci? na rynku ciesz? si? nast?puj?ce marki opon klasy ?redniej: Nexen, Firestone, BFGoodrich, Cooper oraz Fulda.

Etykieta unijna opon NFera SU1 245/45 R17 czyli ocena hamowania, ha?asu i spalania

Spalanie paliwa – ocena C Dzi?ki informacji o ekonomiczno?ci paliwowej umieszczonej na etykiecie do??czonej do opony, kierowcy mog? w szybki sposób sprawdzi?, jak opona zachowa si? w ci?gu u?ytkowania. To szczególnie istotny podczas wyboru opon parametr, poniewa? zale?y od niego jak opony b?d? wp?ywa? na spalanie paliwa, a w konsekwencji – oszcz?dno?ci w portfelu kierowcy. Od spalania zale?y tak?e emisja spalin do atmosfery – im mniejsze spalanie, tym mniej szkodliwych substancji przedostaje si? do ?rodowiska naturalnego. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 36 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 245/45 R17 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena A Etykieta unijna informuje mi?dzy innymi o poziomie przyczepno?ci opon na mokrej nawierzchni. Parametr ten jest oceniany w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon w wy?ej wspomnianych warunkach. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni dany model mo?e otrzyma? klasy od A do G. Warto jednak wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia opon o lepszych i gorszych parametrach, a modele z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Ha?as na zewn?trz – 69 dB Nat??enie ha?asu podczas pracy opony oznaczane jest warto?ci? liczbow? podan? w decybelach (dB) oraz graficznym znakiem z jedn? fal? (ha?as co najmniej 3 dB poni?ej limitu UE), dwoma falami (ha?as na poziomie równym lub ni?szym maksymalnie o 3dB od limitu UE) oraz trzema falami (nat??enie powy?ej limitu unijnego). Wynik „69 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 3 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony NFera SU1 (model) oraz 17 cali (?rednica).

Firma Nexen

Opony klasy ?redniej to doskona?e rozwi?zanie dla kierowców, którzy chc? cieszy? si? komfortowym prowadzeniem i dobrymi osi?gami w ka?dej sytuacji, a jednocze?nie nie przep?aca?. Wszystko to zapewnia ogumienie po?udniowokorea?skiego producenta opon Nexen. Ta uznana na ca?ym ?wiecie firma z histori? si?gaj?c? 1942 roku dostarcza na rynek opony do samochodów osobowych, SUV-ów i aut dostawczych. Obecnie modele Nexen trafiaj? do kierowców w 120 krajach na ca?ym ?wiecie, a firma zatrudnia tysi?ce pracowników.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Model NFera SU1 (Nexen) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. Opony asymetryczne najlepiej sprawdzaj? si? w autach o du?ej mocy, ale mo?na je zamontowa? tak?e w pozosta?ych samochodach osobowych. Cechuj? si? najbardziej nowoczesn? konstrukcj?. Rze?ba bie?nika opon asymetrycznych dzieli si? na cz??? zewn?trzn? i wewn?trzn?. Pierwsza zapewnia stabilno?? na zakr?tach, a druga odprowadza wod?. Do zalet opon asymetrycznych nale?? równie? odporno?? na zu?ycie i dobre t?umienie ha?asów. Podczas monta?u nale?y pami?ta? o za?o?eniu opony asymetrycznej odpowiedni? stron? na feldze (oznaczenie outside/inside).

Oznaczenia 99Y oraz XL

Napisy „99” oraz „Y” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 775 kg) oraz pr?dko?ci (do 300 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona na sezon letni

Nexen NFera SU1 245/45 R17 nale?y do grupy opon letnich. Decyduj?c si? na wybór opon letnich warto wzi?? pod uwag? to, w jakich warunkach b?d? u?ytkowane i na których osi?gach najbardziej zale?y kierowcy – w zale?no?ci od tego mo?na dobra? model z odpowiednim bie?nikiem (kierunkowych, symetrycznym lub asymetrycznym), który sprawdzi si? najlepiej np. podczas intensywnych opadów deszczu czy na rozgrzanym asfalcie. Opony letnie montuje si?, gdy temperatura na zewn?trz przekracza 7°C, poniewa? tylko wtedy gwarantuj? pe?ni? bezpiecze?stwa jazdy i najlepsze w?a?ciwo?ci trakcyjne.

Gwarancja na opony NFera SU1

Gwarancja na opony to dobrowolne o?wiadczenie producenta, dotycz?ce czasu w którym klient mo?e reklamowa? wady zaistnia?e w procesie produkcji. W przypadku opon reklamowanie jest trudne, poniewa? dotyczy towaru, który podczas eksploatacji ulega naturalnemu zu?yciu. Opony po?udniowokorea?skiego producenta Nexen mo?na reklamowa? przez 5 lat od daty zakupu, ale nie wi?cej ni? 6 lat od daty produkcji. Nale?y te? pami?ta?, ?e gwarancja nie obejmuje wszelkich wad powsta?ych w wyniku uszkodze? mechanicznych, nieprawid?owego przechowywania czy b??dów przy monta?u i demonta?u.

Opinie kierowców rozmiaru 245/45 R17 o oponach Nexen NFera SU1

Opinie o oponach, którymi kierowcy dziel? si? z innymi na forach internetowych i w mediach spo?eczno?ciowych, s? doskona?ym ?ród?em wiedzy, poniewa? pokazuj?, jak dany model zachowuje si? na przestrzeni czasu w ró?nych warunkach. Opony letnie Nexen ciesz? si? dobrymi opiniami. Ich u?ytkownicy podkre?laj?, ?e zapewniaj? one bezpiecze?stwo na drodze i optymalny komfort jazdy. „Nexen nigdy mnie nie zawiod?y, dlatego kolejny komplet tak?e kupi? od tego producenta”, „przyczepno?? na zakr?tach i dobre prowadzenie na mokrej nawierzchni, nawet podczas ulewy” – pisz? kierowcy.

Nexen: Opony letnie

nysa otomoto, toyota chr niebieska, volvo v40 autocentrum, astra g liftback, reno kango otomoto, nissan qashqai 1.6 dci forum, fotel astra g, wymiana filtrów gazu, czy yanosik działa bez internetu, audi a4 b5 srebrna, mercedes w124 silniki, audi a3 1.8t 180km, hyundai i30 cw opinie

yyyyy