Now Foods Witamina D3 & K2 1000IU 100mcg Spray 59ml

46,50

Opis

Now Foods Witamina D3 & K2 1000IU 100mcg Spray 59ml

– SUPLEMENT DIETYNOW FOODS D-3 & K-2 SPRAY, 1,000 IU, 100µg 59ml1000 jednostek witaminy D3 oraz 100 µg witaminy K2 w jednym naci?ni?ciu dozownika !Suplement ??czy w sobie dwa sk?adniki od?ywcze szeroko badane pod k?tem ich wp?ywu na zdrowie ko?ci, z?bów i uk?adu sercowo-naczyniowego . Witamina D3 promuje transport i wch?anianie wapnia, ponadto ostatnie badania wskazuj?, ?e witamina D3 mo?e odgrywa? rol? w prawid?owym dzia?aniu insuliny i metabolizmie glukozy oraz wa?n? rol? w uk?adzie odporno?ciowym. Witamina K jest niezb?dna do powstawania zdrowej, mocnej macierzy kostnej . Pomaga zdolno?ci do prawid?owego metabolizmu wapnia w strukturach naczyniowych uk?adu sercowego. Witamina K2 jest ?atwo aktywna i biologicznie dost?pna forma witaminy K.W tym produkcie mo?e wyst?pi? naturalna zmiana koloru.Witamina D pomaga w prawid?owym wch?anianiu wapnia i fosforuWitamina D pomaga w utrzymaniu prawid?owego poziomu wapnia we krwiWitamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych ko?ciWitamina D pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu mi??niWitamina D pomaga w utrzymaniu zdrowych z?bówWitamina D pomaga w prawid?owym funkcjonowaniu uk?adu odporno?ciowegoWitamina D bierze udzia? w procesie podzia?u komó­rekWitamina K przyczynia si? do prawid?owego krzepni?cia krwiWitamina K pomaga w utrzymaniu zdrowych ko?ciDzienna porcja produktu do spo?ycia (zalecana przez producenta): 1 do 2 razy (podczas posi?ku)Data minimalnej trwa?o?ci: 12.2019- PRODUCENT Produkty firmy Now Foods importujemy bezpo?rednio z USA. Suplementy s? oryginalne, z dystrybucji przeznaczonej na Ameryk?. Posiadaj? oryginalne etykiety w j?zyku angielskim oraz dodatkowe etykiety informacyjne w j?zyku polskim. Dzi?ki regularnym zamówieniom suplementy na naszych aukcjach posiadaj? najd?u?sza dat? wa?no?ci dost?pn? na rynku. Na zamówienie sprowadzamy ka?dy produkt z USA.Now Foods istnieje od 1968 roku i jest liderem sprzeda?y produktów naturalnych. Jej korzenie si?gaj? czasów, w których suplementy diety nie by?y tak powszechnie stosowane. Misj? firmy jest dostarczanie klientom produktów najwy?szej jako?ci w przyst?pnej cenie. W?asne laboratorium, liczne badania i lata do?wiadcze? pozwalaj? na produkcj? suplementów umo?liwiaj?cych ludziom prowadzenie zdrowego trybu ?ycia. – UWAGI Produkt zosta? zoptymalizowany pod wzgl?dem bezpiecze?stwa zastosowanych sk?adników pomocniczych. Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej porcji. Dla utrzymania prawid?owego stanu zdrowia nale?y stosowa? zró?nicowan? diet? i prowadzi? zdrowy tryb ?ycia. Suplement diety nie mo?e by? stosowany jako substytut (zamiennik) zró?nicowanej diety. Przechowywa? w temperaturze pokojowej. Przechowywa? w miejscu niedost?pnym dla dzieci.Przeciwwskazania: Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci lub uczulenia na którykolwiek ze sk?adników preparatu. Je?li jeste? w ci??y, karmi?ca lub jeste? osob? maj?c? jakie? schorzenia skonsultuj si? z lekarzem przed podj?ciem suplementacji.

Now Foods: Minera?y i witaminy

bmw x5 4.4 v8, ford mondeo mk4 benzyna opinie, samochód otomoto, jakie opony na zime, kawasaki vn 1500, lambo gallardo, kosiarka bijakowa mulczer, sonda lambda opel astra h objawy, defender land rover, gdzie znajduje się najdłuższy tunel drogowy w europie

yyyyy