Opony Debica Frigo SUV 2 235/60R18 107H XL

500,09

Opis

Opony Debica Frigo SUV 2 235/60R18 107H XL

Opony zimowe D?bica Frigo SUV 2 w rozmiarze 235/60 R18 107H XL

Opony zimowe D?bica Frigo SUV 2 235/60 R18 maj? za zadanie zapewni? bezpieczne podró?owanie niezale?nie od warunków drogowych. Jak nale?y rozumie? oznaczenie rozmiaru opony? Pierwsza liczba w rozmiarze 235/60 R18 to szeroko?? opony podawana w milimetrach (tutaj 235 mm). Wysoko?? profilu to 60 (liczba jest procentem z szeroko?ci – tutaj 141. ?rednica tego modelu ma z kolei 18 cali. Indeks no?no?ci modelu D?bica Frigo SUV 2 235/60 R18 to 107, a indeks pr?dko?ci H. Za hamowanie na mokrej drodze produkt otrzyma? klas? C na etykiecie, C w kategorii oporów toczenia i 72 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony 235/60 R18 najcz??ciej montowane s? w samochodach takich, jak Honda CR-V (V), Volvo XC60 (II), Volvo XC90 (II), Volvo XC90 (I), Audi Q7 (I) czy Audi Q5 (I). Konstrukcja opon zimowe D?bica Frigo SUV 2 235/60 R18 jest przystosowana do osi?gów czy mo?liwo?ci w?a?nie takich aut.

Opona do samochodów 4×4 / SUV

Frigo SUV 2 w rozmiarze 235/60 R18 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut typu SUV s? zaprojektowane tak, aby zapewni? bezpieczn? i stabiln? jazd? samochodem o wi?kszej masie i mocy. Tego typu opony maj? takie same bie?niki, jak modele osobowe (a nawet cz?sto takie same nazwy produktów z dopiskiem „SUV”), ale ró?ni? si? od nich wzmocnion? konstrukcj? i wi?ksz? no?no?ci?. Dzi?ki temu zapewniaj? stabilno?? samochodu o wy?ej po?o?onym ?rodku ci??ko?ci, a co za tym idzie bezpieczne i komfortowe podró?owanie niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze.

Klasa – ekonomiczna. Tanie opony dla kierowców preferuj?cych spokojny styl jazdy

Opony firmy D?bica pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy ekonomicznej. Opony klasy ekonomicznej oferowane s? w ramach marek D?bica, Kormoran, Barum, Zeetex, Imperial i wielu innych (w tym pochodz?cych z Chin). Tego typu produkty charakteryzuj? si? dobrymi osi?gami w ró?nych warunkach drogowych, ale o nieco ni?szym poziomie ni? opony klasy ?redniej czy premium. Z tego powodu opony klasy ekonomicznej polecane s? kierowcom mniejszych i s?abszych aut, którzy nie pokonuj? zbyt du?ych przebiegów rocznych, preferuj? spokojny styl jazdy albo po prostu poszukuj? oszcz?dno?ci.

Etykieta unijna opon Frigo SUV 2 235/60 R18 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Dzi?ki informacji o ekonomiczno?ci paliwowej umieszczonej na etykiecie do??czonej do opony, kierowcy mog? w szybki sposób sprawdzi?, jak opona zachowa si? w ci?gu u?ytkowania. To szczególnie istotny podczas wyboru opon parametr, poniewa? zale?y od niego jak opony b?d? wp?ywa? na spalanie paliwa, a w konsekwencji – oszcz?dno?ci w portfelu kierowcy. Od spalania zale?y tak?e emisja spalin do atmosfery – im mniejsze spalanie, tym mniej szkodliwych substancji przedostaje si? do ?rodowiska naturalnego. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Frigo SUV 2 (model) oraz 18 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena C Hamowanie na mokrej nawierzchni okre?la zdolno?? opony do zachowania przyczepno?ci na pokrytej wod? jezdni. Jest to szczególnie istotny dla bezpiecze?stwa jazdy parametr. Skala podzielona zosta?a na siedem klas oznaczonych literami alfabetu – nota „A” oznacza najkrótsz?, a „G” – najd?u?sz? drog? hamowania. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 15 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony zimowe (sezon), 18 cali (?rednica) oraz ekonomiczna (klasa). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Ha?as na zewn?trz auta to jeden z parametrów okre?lanych na etykietach unijnych do??czanych do opony. Wyra?any jest w decybelach i przedstawiany graficznie w formie od jednej do trzech fal, gdzie jedna fala oznacza najcichsze opony. Wszystkie modele dopuszczone do sprzeda?y musz? spe?nia? normy, dlatego opony, którym przypisano trzy fale, tak?e mieszcz? si? w tym zakresie. Warto zwróci? uwag? na ten parametr, poniewa? im cichszy model opony, tym bardziej jest on przyjazny dla ?rodowiska naturalnego.

Firma D?bica (marka Goodyear)

Opony D?bica s? znane polskim kierowcom od wielu lat. Obecnie modele marki s? produkowane przez ameryka?ski koncern Goodyear w oparciu o najnowocze?niejsze rozwi?zania technologiczne (du?a cz??? produkcji nadal umiejscowiona jest w naszym kraju). Opony D?bica mog? pochwali? si? wieloma pozytywnymi opiniami kierowców. To modele, które doskonale ??cz? osi?gi na dobrym poziomie z niskimi cenami. Produkty marki s? wybierane zarówno na sezon letni, jak i zimowy do samochodów ró?nych klas.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Model Frigo SUV 2 (D?bica) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony kierunkowe charakteryzuj? si? doskona?ym odprowadzaniem wody, b?ota po?niegowego i ?niegu (badania wykaza?y, ?e maj? o 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning od modeli asymetrycznych). Jest to zas?uga rowków, które kszta?tem przypominaj? litery „V” i „U” lub charakterystyczn? jode?k?. Do pozosta?ych zalet opon kierunkowych zalicza si? tak?e doskona?? przyczepno?? podczas jazdy na wprost i atrakcyjny wygl?d. Rze?ba kierunkowa jest najcz??ciej stosowana w oponach zimowych, w letnich wyst?puje praktycznie na równi z asymetrykami.

Oznaczenia 107H, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „107” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 975 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – mud and Snow (ang. b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu). XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony zimowe

D?bica Frigo SUV 2 235/60 R18 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe to segment ogumienia, którego zadaniem jest zapewnienie bezpiecze?stwa w okresie od pó?nej jesieni do wczesnej wiosny, gdy ?rednie dobowe temperatury regularnie spadaj? poni?ej 7 st. C. Rze?ba bie?nika opon zimowych wyposa?ona jest w specjalne naci?cia zwane lamelami, które wgryzaj? si? w ?nieg zwi?kszaj?c stabilno?? samochodu. Z kolei ich elastyczna mieszanka zapewnia odpowiedni? przyczepno?? w niskich temperaturach. W oponach zimowych najcz??ciej stosowana jest kierunkowa rze?ba bie?nika, ale w modelach do mocniejszych aut mo?na spotka? te? asymetryczn?.

Gwarancja na opony Frigo SUV 2

Gwarancja na opony D?bica jest przyznawana na takich samych warunkach, jak ma to miejsce w przypadku innych marek nale??cych do koncernu Goodyear. Na modele osobowe, dostawcze, 4×4 i motocyklowe obowi?zuje ona przez 5 lat od daty produkcji. Zareklamowa? mo?na wady zwi?zane z jako?ci? wykonania opon, u?ytymi materia?ami czy ich konstrukcj?. W przypadku uznania ewentualnej reklamacji, producent zobowi?zuje si? do zwrotu ?rodków finansowych w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia wadliwego produktu.

Opinie kierowców rozmiaru 235/60 R18 o oponach D?bica Frigo SUV 2

„Bezpieczne na mokrej jezdni, wyj?tkowo krótka droga hamowania jak na opony klasy ekonomicznej”, „gwarantuj? odpowiedni komfort jazdy, wolno si? zu?ywaj?, a co najwa?niejsze, ich cena jest korzystna” – to przyk?adowe opinie kierowców pozostawione w Internecie na temat opon D?bica. Ta polska marka ciesz?ca si? uznaniem u?ytkowników jest dobrym rozwi?zaniem dla osób, które chc? korzysta? z pe?ni mo?liwo?ci samochodu zim?, a jednocze?nie szukaj? ogumienia w rozs?dnej cenie. Dzi?ki zoptymalizowanym osi?gom, modele produkowane przez D?bic? s? jednymi z najch?tniej kupowanych przez Polaków opon.

D?bica: Opony terenowe zimowe

hyundai katowice używane, nissan note ii, grand.vitara, niemiecki mandat z fotoradaru jak wypełnić, audi a 4 wymiary, jak ustawić klucz dynamometryczny do kół, samochód crossover, mercedes benz vito, www.auto centrum.pl, grubość blachy samochodowej, nowe obostrzenia maseczki, volwo s60, wypadek na przejściu dla pieszych, vectra c zderzak przedni, mercedes-benz slk r170

yyyyy