Opony Nokian Tyres Seasonproof 215/45R17 91W Xl

430,00

Opis

Opony Nokian Tyres Seasonproof 215/45R17 91W Xl

Opony ca?oroczne Nokian Seasonproof w rozmiarze 215/45 R17 91W XL

Opony na sezon letni oraz zimowy Nokian Seasonproof 215/45 R17 91 W s? projektowane z my?l? o modelach samochodów takich, jak Fiat Grande Punto (199), Fiat Punto (III), Volvo V70 (I), Honda Accord (VII), Renault Clio (III) czy Saab 9-3 (I). Jak nale?y interpretowa? oznaczenie rozmiaru opony umieszczone na jej ?cianie bocznej? Pierwsza z liczb (tutaj 215) to szeroko?? mierzona w milimetrach. Druga to wysoko?? profilu okre?lana jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku jest to 45), a wi?c 96,75. Litera „R” oznacza, ?e opony Nokian Seasonproof 215/45 R17 posiadaj? konstrukcj? radialn?. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica opony w calach – tutaj 17 cali. Indeks pr?dko?ci prezentowanego modelu wynosi W, co oznacza, ?e dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach wynosi 270 km/h. Indeks no?no?ci to z kolei 91 (dopuszczalne obci??enie to 615 kg). Jak wygl?da etykieta opon Nokian Seasonproof 215/45 R17 91 W? Hamowanie na mokrej nawierzchni to klasa B, opory toczenia C, a ha?as zewn?trzny to 69 dB.

Opony osobowe

Seasonproof w rozmiarze 215/45 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe oferuj? dobr? przyczepno?? w zró?nicowanych warunkach pogodowych, a przy tym zapewniaj? odpowiedni komfort jazdy i cz?sto niskie opory toczenia, które wp?ywaj? na poziom spalania paliwa. Montuje si? je w autach miejskich, klasy ?redniej, rodzinnych sedanach i kombi, a tak?e luksusowych limuzynach i samochodach sportowych. W zale?no?ci od posiadanego bud?etu, miejsca u?ytkowania auta, jego mocy, stylu jazdy czy pokonywanych przebiegów rocznych kierowcy mog? wybiera? w?ród opon osobowych klas ekonomicznej, ?redniej i premium.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony firmy Nokian pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium to g?ównie marki Nokian, Yokohama, Continental, Bridgestone, Vredestein, Dunlop, Hankook czy Michelin. Opony z tej pó?ki oferuj? najwy?szy poziom przyczepno?ci w zró?nicowanych warunkach pogodowych, s? komfortowe i maj? ma?e opory toczenia. Wybierane s? przez w?a?cicieli samochodów o du?ej mocy, kierowców pokonuj?cych du?e przebiegi roczne (np. w trasie) czy preferuj?cych dynamiczny styl jazdy. Tego typu opon najcz??ciej wygrywaj? testy opon i zbieraj? szereg pozytywnych recenzji kierowców.

Etykieta unijna opon Seasonproof 215/45 R17 czyli ocena ha?asu, hamowania i spalania

Spalanie paliwa – ocena C Spalanie paliwa to bardzo wa?ny parametr decyduj?cy cz?sto o wyborze danego modelu. Dzi?ki etykiecie unijnej, kierowca kupuj?cy ogumienie na terenie Unii Europejskiej zyskuje wiedz? na temat spalania paliwa ka?dego modelu. Efektywno?? paliwowa jest obrazowana na etykiecie za pomoc? kolorowej skali i liter od A do G. Litera A (kolor zielony) to najwy?sza klasa oszcz?dno?ci paliwa, podczas gdy G (kolor czerwony) najni?sze parametry w zakresie spalania. To istotne dane, poniewa? ró?nica mi?dzy klasami A i G mo?e oznacza? zu?ycie paliwa ograniczone nawet o 7,5%. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 20 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 215/45 R17 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena B Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni etykieta unijna przewiduje przyznawanie oponom klas od A do G, ale klasa D pozostaje pusta dla rozgraniczenia modeli z lepszym wynikiem pomiaru. Z kolei produkty z klas? G s? na tyle s?abe pod wzgl?dem przyczepno?ci, ?e mog? stanowi? zagro?enie i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Warto?ci przyczepno?? na mokrej nawierzchni na potrzeby systemu etykiet wyznacza si? w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon. Zapoznaj?c si? z tym parametrem mo?na wyrobi? sobie opini? na temat zachowania danego modelu w trudnych warunkach. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 12 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony Seasonproof (model) oraz 17 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 69 dB Jednym z parametrów, które mo?na porówna? dzi?ki etykiecie do??czonej do opony jest ha?as na zewn?trz auta. Mierzony jest on podczas ruchu i wyra?any w decybelach oraz za pomoc? piktogramu przedstawiaj?cego od jednej do trzech fal, przy czym jedna fala oznacza opony generuj?ce niski ha?as, a trzy – najwi?kszy, jednak wci?? nie przekraczaj?cy obowi?zuj?cej normy. Najcichsze opony s? najbardziej przyjazne ?rodowisku. Nale?y te? pami?ta?, ?e badanie jakiemu obowi?zkowo poddaje si? modele obejmuj? tylko g?o?no?? na zewn?trz auta, a nie w ?rodku pojazdu. Wynik „69 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 106 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 17 cali (?rednica) oraz premium (klasa).

Firma Nokian

Nokian to producent opon klasy wy?szej, który pochodzi z dalekiej Pó?nocy, a konkretnie z Finlandii. Doskona?e opinie kierowców i wysokie pozycje w rankingach to efekt nowoczesnych i ekologicznych rozwi?za? technologicznych zastosowanych podczas produkcji. Letnie i zimowe opony Nokian oferuj? bardzo dobr? przyczepno?? w zró?nicowanych warunkach pogodowych, umo?liwiaj? obni?enie poziomu spalania paliwa i zapewniaj? komfortowe podró?owanie w mie?cie i na trasie. To dopracowane produkty dla najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Nokian Seasonproof 215/45 R17 91W? Poznaj jej wady i zalety

Model Seasonproof (Nokian) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Rze?ba opon kierunkowych przypomina liter? V. Taki bie?nik sprawia, ?e woda i b?oto po?niegowe s? sprawnie i efektywnie odprowadzane spod opony zapewniaj?c stabilne prowadzenie nawet podczas niesprzyjaj?cej pogody. Taki atrakcyjny, dynamiczny wygl?d bie?nika to tak?e inne zalety – pewna jazda na suchej nawierzchni, a ponadto ni?sze opory toczenia, co przek?ada si? na zmniejszenie ilo?ci spalanej benzyny. Nale?y pami?ta?, ?e montuj?c takie opony, ich kierunek toczenia musi by? zgodny z kierunkiem ruchu samochodu, co zaznaczono strza?k? na ogumieniu.

Oznaczenia 91W, XL, FR oraz 3PMSF, M+S

Napisy „91” oraz „W” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 615 kg) oraz pr?dko?ci (do 270 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Akronim FR oznacza opon? posiadaj?c? rant ochronny felgi. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opony ca?oroczne

Nokian Seasonproof 215/45 R17 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne (wielosezonowe) to doskona?a propozycja dla kierowców, którzy samochodem je?d?? g?ównie po mie?cie, preferuj? spokojny styl prowadzenia auta lub po prostu chc? zaoszcz?dzi? na sezonowych wymianach opon. Nazwy opon ca?orocznych kojarz? si? z czterema porami roku 4Seasons”, „Quatrac”, „All Season”, „All Weather”, a potwierdzeniem ich zimowych w?a?ciwo?ci jest symbol 3PMSF. Bie?nik i mieszanka opon ca?orocznych to kompromisowe rozwi?zanie pomi?dzy oponami letnimi i zimowymi.

Gwarancja na opony Seasonproof

Na opony Nokian udzielana jest 5-letnia gwarancja, która liczona jest od daty zakupu (mo?na j? znale?? na paragonie lub fakturze). Producent gwarantuje, ?e wszystkie modele wypuszczane na rynek charakteryzuj? si? najwy?sz? jako?ci?, ale uchybienia mog? si? zdarzy?. W przypadku wykrycia wady, reklamacja powinna zosta? zg?oszona u autoryzowanego sprzedawcy opon Nokian w ci?gu dwóch miesi?cy. W przypadku jej uznania przys?uguje rekompensata finansowa w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia opony.

Nokian Tyres: Opony ca?oroczne

lexus is200 kompresor, citroen c4 spalanie 1.6 hdi, bmw jeep, zgłoszenie sprzedaży samochodu w urzędzie skarbowym, komis jędrzejów, ile płynu chłodniczego, oxia peugeot, audi a5 coupe 2008, auto komis rybitwy, opel zafira cosmo, bentley coupe, ile kosztuje przegląd gwarancyjny hyundai i30, upoważnienie do podpisania umowy kupna samochodu, peugeot 206 cc, logo alfa romeo, autokomis imielin, szerokie opony, kosz do hds, woda w samochodzie, samochody używane osobowe małopolska, suzuki ignis 2010

yyyyy