Opony Nokian Tyres seasonproof 185/60R15 88H XL

306,35

Opis

Opony Nokian Tyres seasonproof 185/60R15 88H XL

Opony ca?oroczne Nokian Seasonproof w rozmiarze 185/60 R15 88H XL

Opony ca?oroczne Nokian Seasonproof 185/60 R15 maj? za zadanie zapewni? bezpieczne podró?owanie niezale?nie od warunków drogowych. Jak nale?y rozumie? oznaczenie rozmiaru opony? Pierwsza liczba w rozmiarze 185/60 R15 to szeroko?? opony podawana w milimetrach (tutaj 185 mm). Wysoko?? profilu to 60 (liczba jest procentem z szeroko?ci – tutaj 111. ?rednica tego modelu ma z kolei 15 cali. Indeks no?no?ci modelu Nokian Seasonproof 185/60 R15 to 88, a indeks pr?dko?ci H. Za hamowanie na mokrej drodze produkt otrzyma? klas? B na etykiecie, C w kategorii oporów toczenia i 67 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony 185/60 R15 najcz??ciej montowane s? w samochodach takich, jak Skoda Fabia (III), Skoda Roomster (5J), Seat Ibiza (IV), Citroen C3 (I), Suzuki Swift (II) czy Renault Modus (I). Konstrukcja opon wielosezonowych Nokian Seasonproof 185/60 R15 jest przystosowana do osi?gów czy mo?liwo?ci w?a?nie takich aut.

Opony do auta osobowego

Seasonproof w rozmiarze 185/60 R15 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to najbardziej liczna grupa ogumienia na rynku. Tego typu produkty dost?pne s? do samochodów miejskich, kompaktowych, klasy ?redniej, wy?szej i o sportowym charakterze. Kierowcy samochodów osobowych mog? wybra? najlepszy dla siebie model spo?ród tysi?ca ró?nych produktów dost?pnych w ofertach setek producentów. W zale?no?ci od stylu jazdy, mocy samochodu, pokonywanych kilometrów w ci?gu roku czy bud?etu przeznaczonego na zakup, mo?na zdecydowa? si? na opony osobowe klasy ekonomicznej, ?redniej lub premium.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony firmy Nokian pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Modele opon klasy premium produkowane s? w oparciu o najbardziej nowoczesne technologie i z najlepszych sk?adników. W efekcie cechuj? si? najwy?szym poziomem osi?gów (bezpiecze?stwo, komfort, oszcz?dno?? paliwa, odporno?? na zu?ycie) i montowane s? przez kierowców o agresywnym stylu jazdy, do mocnych samochodów lub przez osoby cz?sto wyruszaj?ce w d?ugie trasy. Marki opon premium to mi?dzy innymi: Nokian, Continental, Pirelli, Dunlop, Hankook, Yokohama czy Vredestein – uznawane s? one za najlepsze na rynku.

Etykieta unijna opon Seasonproof 185/60 R15 czyli ocena hamowania, ha?asu i spalania

Spalanie paliwa – ocena C Spalanie paliwa to jeden z parametrów zawartych na etykiecie do??czonej do ka?dej opony sprzedawanej na terenie Unii Europejskiej. Dzi?ki tym danym, kierowca mo?e zobaczy?, który z modeli jest bardziej ekonomiczny w eksploatacji i na tej podstawie podj?? decyzj? o zakupie. Oszcz?dno?? paliwa jest okre?lana w zakresie od A do G na kolorowej skali mieszcz?cej si? w lewym górnym rogu etykiety. Litera A i kolor zielony oznaczaj? najwi?ksz? oszcz?dno?? paliwa, a litera G i kolor czerwony – najmniejsz?. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 126 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 15 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena B Fragment etykiety unijnej zawieraj?cy informacje o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni prezentuje wyniki pomiaru drogi hamowania i si?y tarcia opon we wspomnianych warunkach w porównaniu do modelu referencyjnego. Etykieta unijna za przyczepno?? na mokrym przewiduje przyznanie klas od A (najwy?sza) do G (najni?sza) – warto jednak pami?ta?, ?e klasa D dla rozgraniczenia lepszych i gorszych produktów pozostaje pusta, a opony z klas? G nie s? dopuszczane do sprzeda?y, wi?c w praktyce takich si? nie spotyka. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 4 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony Seasonproof (model) oraz 15 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 67 dB Nat??enie ha?asu podczas pracy opony oznaczane jest warto?ci? liczbow? podan? w decybelach (dB) oraz graficznym znakiem z jedn? fal? (ha?as co najmniej 3 dB poni?ej limitu UE), dwoma falami (ha?as na poziomie równym lub ni?szym maksymalnie o 3dB od limitu UE) oraz trzema falami (nat??enie powy?ej limitu unijnego).

Firma Nokian

Nokian to producent opon premium pochodz?cy z Finlandii. Firma specjalizuje si? w modelach przystosowanych do jazdy w najtrudniejszych i zmieniaj?cych si? warunkach atmosferycznych. Zarówno opony letnie, jak i zimowe Nokian doskonale sprawdzaj? si? w kapry?nej aurze Europy ?rodkowej. Nowoczesne technologie i ekologiczne materia?y wykorzystywane podczas produkcji przek?adaj? si? na wysok? przyczepno??, efektywno?? paliwow? i komfort podró?owania. Opony Nokian mog? pochwali? si? doskona?ymi wynikami w testach i dobrymi opiniami kierowców.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Nokian Seasonproof 185/60 R15 88H? Poznaj jej wady i zalety

Model Seasonproof (Nokian) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Kierunkowa rze?ba bie?nika to najlepszy wybór dla kierowców, którzy oczekuj? od opon doskona?ego prowadzenia na wodzie, b?ocie po?niegowym czy ?niegu (jest ona stosowana w modelach letnich, zimowych i ca?orocznych. Oferuj? one 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu do opon asymetrycznych. Opony kierunkowe mo?na rozpozna? po rowkach uko?nych, które zbiegaj? si? do centrum opony (uk?ad bie?nika przypomina litery „V” lub „U”). Opony kierunkowe nale?y zawsze montowa? zgodnie z kierunkiem toczenia (oznaczenie „Rotation” znajduje si? na ?cianie bocznej).

Oznaczenia 88H, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „88” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 560 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opony ca?oroczne

Nokian Seasonproof 185/60 R15 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne (lub wielosezonowe) to technologiczny kompromis pomi?dzy modelami letnimi i zimowymi. Ich mieszanka gumowa jest twardsza od zimowych, ale z drugiej strony bardziej mi?kka od letnich. Bie?nik mo?na z kolei podzieli? na cz??ci letni? i zimow? (ta druga ma wi?cej lameli, które poprawiaj? prowadzenie na ?niegu). Na oponach ca?orocznych powinien znale?? si? symbol 3PMSF (trzech górskich szczytów z p?atkiem ?niegu) potwierdzaj?cy ich osi?gi w zimowych warunkach.

Gwarancja na opony Seasonproof

Opony Nokian maj? 5-letni? gwarancj?, której bieg jest liczony od daty zakupu. Warto wiedzie?, ?e je?li wada produktu jest widoczna tylko po napompowaniu, to do reklamacji trzeba odda? opon? wraz z felg?, na której jest zamontowana. Reklamacji podlegaj? tak?e opony po ko?kowaniu pod warunkiem, ?e wykona?a je firma Nokian lub autoryzowany serwisant. Zg?osi? mo?na wszelkie uchybienia zwi?zane z jako?ci? wykonania, konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Po uznaniu reklamacji zwracana jest cz??? kosztów przeznaczonych na zakup opony (proporcjonalnie do jej zu?ycia).

Opinie kierowców rozmiaru 185/60 R15 o oponach Nokian Seasonproof

Opinie o ca?orocznych Nokianach zamieszczone na ró?nego rodzaju portalach spo?eczno?ciowych i forach dyskusyjnych pokazuj?, ?e opony marki charakteryzuj? si? najwy?szym poziomem jako?ci. Przyk?adowe recenzje brzmi? nast?puj?co: „na suchej nawierzchni nie wida? ró?nicy w stosunku do innych opon ca?orocznych, ale na mokrej drodze i b?ocie po?niegowym radzi sobie du?o lepiej od konkurencji”, „bardzo dobre opony, które radz? sobie w trudnych warunkach, inwestycja zdecydowanie godna polecenia”.

Nokian Tyres: Opony ca?oroczne

fiat sx4, 2014 volkswagen jetta, dacia sandero lpg, thunderbird samochód, c5 aircross wymiary, ambit dobrzyniewo komis, tesla model s p85d, mercedes s klasa 2016, wydział komunikacji druki do rejestracji, c140 mercedes, myjka ciśnieniowa lidl, renault zoe, niemiecka autostrada, auto z francji

yyyyy