Opony Hankook K117 225/55R17 97Y

548,00

Opis

Opony Hankook K117 225/55R17 97Y

Opony letnie Hankook Ventus S1 evo2 K117 w rozmiarze 225/55 R17 97Y

Hankook Ventus S1 evo2 K117 to opony letnie przeznaczone do samochodów typu Audi A8 (D2), Mercedes Klasa E (213), Opel Insignia (A FL), Mazda 6 (III) czy Audi A6 (C7). Prezentowane opony maj? rozmiar 225/55 R17, co oznacza, ?e ich szeroko?? w milimetrach wynosi 225, a wysoko?? profilu to 55 – warto?? ta na ?cianie bocznej jest podawana jako procent z szeroko?ci. W tym przypadku wynosi wi?c ona 123,75 mm. ?rednica prezentowanych opon Hankook Ventus S1 evo2 K117 ma z kolei 17 cali, czyli wynosi 43,18 cm. Ich indeks pr?dko?ci to Y, co oznacza, ?e dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach wynosi 300 km/h. Indeks no?no?ci to z kolei 97 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 730 kg). Omawiany model ma nast?puj?ce parametry na europejskich etykietach: C za opory toczenia, B w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 71 dB za ha?as zewn?trzny.

Opona do samochodów osobowych

Ventus S1 evo2 K117 w rozmiarze 225/55 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony do samochodów osobowych s? dost?pne na rynku w ramach trzech klas: ekonomicznej (najta?sze modele na rynku), ?redniej (optymalny stosunek cena-jako??) i premium (nowoczesna technologia, wysoki poziom osi?gów). Opony osobowe bardzo cz?sto oferuj? dodatkowe rozwi?zania, np. rant ochronny felgi, technologi? umo?liwiaj?c? jazd? po przebiciu czy wzmocnion? konstrukcj?. W?ród setek modeli opon osobowych ka?dy kierowca znajdzie odpowiedni dla siebie i swojego samochodu.

Klasa – premium. Opony zapewniaj?ce najwy?szy poziom bezpiecze?stwa i komfortu

Opony firmy Hankook pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium oferuj? doskona?e parametry, dzi?ki wykonaniu z najwy?szej jako?ci sk?adników i zastosowaniu innowacyjnych technologii. Pionierska rze?ba bie?nika, specjalnie opracowana mieszanka gumowa i wprowadzenie na rynek poprzedzone d?ugotrwa?ymi badaniami, sprawiaj? ?e opony premium to rozwi?zanie dla najbardziej wymagaj?cych kierowców. Sprawdz? si? szczególnie w samochodach szybkich, sportowych, gwarantuj?c doskona?y komfort i bezpiecze?stwo zarówno na suchej, jak i na mokrej nawierzchni.

Etykieta unijna opon Ventus S1 evo2 K117 225/55 R17 czyli ocena hamowania, spalania i…

Spalanie paliwa – ocena C Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y – w zale?no?ci od konstrukcji mog? one przeciwstawia? si? im lepiej lub gorzej. Pokonywanie oporów toczenia poch?ania prawie 20% spalania paliwa. Dlatego parametr ten jest tak wa?ny i zosta? zawarty na etykietach. Za poziom oporów toczenia opony mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Kupuj?c opony o niskich oporach toczenia mo?na zaoszcz?dzi? nawet 0,25 litra paliwa na 100 km. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 3 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Hankook (producent), letnie (sezon) oraz 225/55 R17 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena B Jednym z parametrów, który uwzgl?dniono na etykiecie unijnej do??czonej do opony jest przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To bardzo istotna wiadomo?? dla osób, które chc? wybra? najlepsze opony, poniewa? okre?la on bezpieczne zachowanie samochodu podczas trudnych warunków pogodowych. Skala parametru obejmuje litery od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Co ciekawe, ró?nice w odleg?o?ci hamowania na mokrym mi?dzy modelem z liter? A, a tym z F (ocena G nie jest u?ywana) wynosz? a? 18 metrów. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 9 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony Ventus S1 evo2 K117 (model) oraz 17 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Etykiety unijne na oponach zawieraj? mi?dzy innymi informacj? na temat poziomu ha?asu zewn?trznego emitowanego przez dany model. W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni tutaj nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Parametr ten wzbudza kontrowersje, poniewa? dla kierowców najwi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Ha?as zewn?trzny jest istotny w kontek?cie g?o?no?ci ruchu drogowego i wynika unijnej z polityki ochrony ?rodowiska. Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 56 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 225/55 R17 (rozmiar) oraz letnie (sezon).

Firma Hankook

Hankook to najstarszy producent opon z Korei, który podbi? rynki oponiarskie na wszystkich kontynentach i jest obecnie 7 najwi?kszym producentem opon. Firma, która zosta?a za?o?ona w 1941 roku, nieustannie udoskonala swoje produkty stosuj?c innowacyjne technologie i dopasowuj?c opony do zmieniaj?cych si? potrzeb klientów, dzi?ki czemu nieustannie cieszy si? zaufaniem kierowców na ca?ym ?wiecie. Hankook jest w?a?cicielem 8 fabryk zlokalizowanych na 3 kontynentach, a ogumienie w nich powstaj?ce trafia do kierowców w 180 krajach.

Jak sprawdza si? asymetryczna rze?ba bie?nika w oponie Hankook Ventus S1 evo2 K117 225/55 R17 97Y? Poznaj jej wady i zalety

Model Ventus S1 evo2 K117 (Hankook) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. Opony z asymetryczn? rze?b? bie?nika umownie dziel? si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?, które maj? odmienny kszta?t, przez co odpowiadaj? za inne grupy osi?gów. Zadaniem pierwszej jest mi?dzy innymi zapewnienie stabilnego pokonywania zakr?tów, a drugiej odprowadzanie wody i zwi?kszenie odporno?ci na aquaplaning. Do najwi?kszych zalet opon asymetrycznych nale?? tak?e dobre t?umienie wibracji i odporno?? na zu?ycie. Podczas monta?u nale?y pami?ta? o za?o?eniu opony asymetrycznej odpowiedni? stron? na feldze (oznaczenie outside/inside).

Oznaczenia 97Y

Napisy „97” oraz „Y” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 730 kg) oraz pr?dko?ci (do 300 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich.

Opona letnia

Hankook Ventus S1 evo2 K117 225/55 R17 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie dedykowane s? warunkom pogodowym, które panuj? w Polsce od lata do jesieni. Oznacza to, ?e powinny by? montowane wiosn?, gdy temperatura przekracza 7°C i zmieniane na zimowe, gdy temperatura jesieni? spadnie poni?ej tego progu. Zapewniaj? najlepsze osi?gi, najkrótsz? drog? hamowania i najwi?kszy komfort jazdy w sytuacjach pogodowych najcz?stszych dla tego sezonu – podczas intensywnych opadów deszczu, na rozgrzanym asfalcie i suchej nawierzchni. Sprawdzaj? si? doskonale zarówno w mie?cie, jak i na d?ugich trasach.

Gwarancja na opony Ventus S1 evo2 K117

Dzi?ki gwarancji producenta opon, kupuj?cy ogumienie ma pewno??, ?e w przypadku wyst?pienia wad wynikaj?cych z b??dów produkcyjnych, odzyska on pieni?dze lub otrzyma now? opon?. W przypadku opon Hankook gwarancja nie jest okre?lona czasem, ale zu?yciem bie?nika – jest wa?na a? do momentu starcia go do poziomu wska?nika TWI, czyli do wysoko?ci 1,6 mm. Odzyskanie ?rodków lub wymiana opony na now? nie powinna by? problemem w przypadku trudno?ci z jej wywa?eniem lub widocznych deformacji – wówczas warto skorzysta? z przys?uguj?cemu konsumentowi prawa i zg?osi? reklamacj?.

Opinie kierowców rozmiaru 225/55 R17 o oponach Hankook Ventus S1 evo2 K117

„Pewne prowadzenie bez wzgl?du na pogod?”, „sprawne ruszanie z miejsca, krótka droga hamowania i dobre trzymanie w zakr?tach – jestem bardzo zadowolony z tych opon”, „zapewniaj? bezpiecze?stwo i komfortowe prowadzenie” – tak o oponach letnich Hankook wypowiadaj? si? kierowcy je?d??cy na nich na co dzie?. Z recenzji zamieszczanych w mediach spo?eczno?ciowych i na forach motoryzacyjnych ch?tnie korzystaj? kierowcy szukaj?cy najlepszego ogumienia do swojego auta. Dzi?ki opiniom pokazuj?cym zachowanie opon podczas d?ugofalowego u?ytkowania, wybór optymalnego modelu staje si? prostszy.

Hankook: Opony ci??arowe letnie

dacia duster 2020 cena, gls 63 amg, toyota fortuner, wspomaganie elektryczne c360, renault megane gt otomoto, ciągniki landini olx, kia sportage dane, traction control

yyyyy