Opony Michelin CrossClimate + 225/60R16 102W

783,66

Opis

Opony Michelin CrossClimate + 225/60R16 102W

Opony ca?oroczne Michelin CrossClimate+ w rozmiarze 225/60 R16 102W XL

Zadaniem opon Michelin CrossClimate+ 225/60 R16 jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpiecze?stwa i komfortu podczas podró?owania w zró?nicowanych, i cz?sto zmiennych, warunkach drogowych. S? to opony ca?oroczne. Ich rozmiar nale?y interpretowa? w nast?puj?cy sposób: pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach (w prezentowanym przypadku 225 mm), druga liczba jest wysoko?ci? profilu podawan? jako procent z szeroko?ci (60 w milimetrach wynosi 135), a trzecia to ?rednica opony najcz??ciej podawana w calach (tutaj 16 cali). Opony Michelin CrossClimate+ 225/60 R16 maj? maj? indeks pr?dko?ci W (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 270 km/h) i indeks no?no?ci 102 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 850 kg). Przeznaczone s? do samochodów typu Citroen C5 (III), Renault Espace (IV) czy Audi A8 (D2). W ramach systemu etykietowana otrzyma?y klas? B w ramach pomiaru oporów toczenia (wp?yw na spalanie paliwa), B za hamowanie na mokrej drodze i 69 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego.

Opony do samochodów osobowych

Opony osobowe to rodzaj ogumienia, który jest projektowany my?l? o samochodach ró?nych klas: ma?olitra?owych aut miejskich, przez rodzinne sedany czy kombi po auta sportowe i luksusowe limuzyny. Opony osobowe najcz??ciej posiadaj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny. Bie?nik symetryczny obecnie nie jest ju? stosowany, mo?na go spotka? w oponach dostawczych b?d? ci??arowych. Opony osobowe dost?pne s? w ramach klas: ekonomicznej (najta?sze), medium (dobry stosunek ceny do jako?ci) i premium (najwy?sze osi?gi).

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce doskona?e parametry

Opony klasy premium (wy?szej) s? oferowane przez marki Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Nokian, Yokohama, Goodyear czy Dunlop. Tego typu produkty oferuj? najwy?sze osi?gi w ka?dym obszarze, co jest efektem zastosowanych w nich nowoczesnych rozwi?za? technologicznych. Dowodem s? bardzo pozytywne opinie kierowców, doskona?e wyniki w testach i wysokie parametry na etykietach. Opony klasy premium wybierane s? przez kierowców mocnych aut, o dynamicznym stylu jazdy czy pokonuj?cych du?e roczne przebiegi.

Etykieta unijna opon CrossClimate+ 225/60 R16 czyli ocena ha?asu, hamowania i spalania

Spalanie paliwa – ocena B Ekonomika jazdy zwi?zana jest z oporami toczenia jakimi cechuje si? dany model. Wp?yw na to mo?e mie? konstrukcja bie?nika, typ u?ytej mieszanki czy masa opony. Ogumienie klasyfikuje si? w jednej z siedmiu klas – nota „A” zarezerwowana jest dla bie?ników o najni?szych oporach toczenia, podczas gdy ocen? „G” otrzymuj? modele najmniej ekonomiczne. Tak? sam? ocen? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Michelin (producent), ca?oroczne (sezon) oraz 225/60 R16 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena B Etykieta unijna ocenia mi?dzy innymi przyczepno?? na mokrej nawierzchni. Aby wyznaczy? klasy w ramach tego parametru mierzy si? drog? hamowania opon i ich si?? tarcia o nawierzchni?, a nast?pnie porównuje z wynikami modelu referencyjnego. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni na etykietach opony mog? otrzyma? klasy od A do G. Trzeba jednak pami?ta?, klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli o lepszych i gorszych parametrach, a produkty z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do obrotu. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 19 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony ca?oroczne (sezon), 16 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Ha?as na zewn?trz – 69 dB Etykieta unijna (ha?as zewn?trzny) w porównaniu do pozosta?ych parametrów nie przewiduje nadawania klas odpowiadaj?cych literom alfabetu. W tym przypadku mamy do czynienia z systemem umieszczania 3 fal i wyniku pomiaru ha?asu w dB. Decyzja o umieszczeniu akurat tego parametru wynika z realizacji przez UE polityki ochrony ?rodowiska – warto pami?ta?, ?e mierzona jest tu warto?? ha?asu zewn?trznego emitowanego przez opony, a nie tego s?yszanego w kabinie pojazdu, co cz?sto ma kluczowe znaczenie dla kierowców. Wynik „69 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 11 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony CrossClimate+ (model) oraz 16 cali (?rednica).

Firma Michelin

Opony Michelin pochodz? z Francji i od ponad 100 lat uznawane s? z jedne z najlepszych na rynku (wykorzystywane s? mi?dzy innymi w rajdach samochodowych). Produkowane s? w oparciu o najbardziej zaawansowane technologie i z wykorzystaniem najlepszych jako?ciowo sk?adników. W efekcie mog? pochwali? si? wysokimi osi?gami, co potwierdzaj? testy, etykiety i opinie u?ytkowników. Opony letnie, zimowe i ca?oroczne Michelin do ró?nego rodzaju samochodów dost?pne s? w ponad 171 krajach ?wiata.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Opony kierunkowe posiadaj? uk?ad rowków i bloków przypominaj?cy kszta?tem litery „V” i „U” lub charakterystyczn? jode?k?. Takie opony s?yn? z doskona?ego odprowadzania wody (tak?e ?niegu i b?ota po?niegowego w przypadku zimowych) i wysokiej odporno?ci na zjawisko aquaplaningu. Warto wiedzie?, ?e opony kierunkowe trzeba montowa? zgodnie z ich kierunkiem toczenia, dlatego na ?cianie bocznej jest umieszczona strza?ka i napis „Rotation”. Rze?ba kierunkowa jest stosowana zarówno w przypadku modeli letnich, zimowych, jak i ca?orocznych.

Oznaczenia 102W oraz XL

Napisy „102” oraz „W” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 850 kg) oraz pr?dko?ci (do 270 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony ca?oroczne

Opony ca?oroczne (okre?lane równie? jako uniwersalne lub wielosezonowe) najlepiej sprawdzaj? si? w umiarkowanych warunkach klimatycznych lub w przypadku kierowców o spokojnym stylu jazdy je?d??cych g?ównie po mie?cie. Nazwy opon ca?orocznych kojarz? si? z 4 porami roku, np. „4Seasons”, „Quatrac”, „All Season”, „All Weather”, a na ich bokach umieszczony jest symbol trzech szczytów z p?atkiem ?niegu potwierdzaj?cy osi?gi w zimowych warunkach. Bie?niki opon ca?orocznych maj? niejako dwie strefy: przystosowan? do jazdy latem i zim? (ta druga ma wi?cej lameli).

Gwarancja na opony CrossClimate+

Gwarancja udzielana na opony Michelin jest pod wzgl?dem warunków jedn? z najbardziej atrakcyjnych na rynku. Obowi?zuje ona przez 5 lat od daty zakupu i obejmuje wszelkie wady zwi?zane z jako?ci? wykonania opon i materia?ami wykorzystanymi do produkcji. Je?li reklamowana opona nie jest zu?yta w wi?kszym stopniu ni? 20%, producent zwróci 100% warto?ci opony. W innym przypadku udzielona zostanie stosowana rekompensata w wysoko?ci proporcjonalnej do stopnia zu?ycia opony. Na rozpatrzenie gwarancji francuski koncern daje sobie 14 dni kalendarzowych.

Opinie kierowców rozmiaru 225/60 R16 o oponach Michelin CrossClimate+

Opinie o oponach ca?orocznych Michelin maj? w wi?kszo?ci przypadków bardzo pozytywny wyd?wi?k. Nowoczesna konstrukcja i ich wysoka niezawodno?? sprawiaj?, ?e wi?kszo?? kierowców kupi?aby opony ca?oroczne Michelin ponownie. W opiniach mo?emy przeczyta?, ?e „nie odbiegaj? od letnich w ciep?e dni, dobre zachowanie na mokrym”, „pozytywne zaskoczenia w zró?nicowanych warunkach – radz? sobie nawet podczas ostrzejszego ataku zimy”, „bardzo komfortowe, dobre na suchej i mokrej drodze”.

Michelin: Opony ca?oroczne

bmw chojnice, toyota 86 gt, auto handel paweł miszta olx, ssanyong, golf 7 r dane techniczne, trafić, mustang 4.6 v8, wyciek z chłodnicy, citroen c4 picasso 2007, plug in hybrid, dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z niemiec kupionego w komisie, ford mondeo stary, czujniki parkowania przód jak podłączyć, kia śląskie, corsa 1.3 cdti, ford f-150 dane techniczne, akumulator ładuje się do połowy, volvo xc 70 otomoto, cruze dane techniczne, tanie marki samochodów

yyyyy